Vlada Republike Slovenije je sprejela Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ (Uradni list RS, št. 24/2003) (veljati je začel 22. marca 2003) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-A) (Ur. list RS 61/2005) in ZDIJZ-B (Ur. list 28/2006) katerega namen je zagotoviti javnost in odprtost delovanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov in drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb.
Katalog informacij javnega značaja – Dom Lukavci
1. OSNOVNI PODATKI O ORGANU
Naziv organa:Dom Lukavci
Naslov:Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Matična številka:5051207000
Davčna številka:60615346
Telefon:02 588 84 20
Fax:02 588 84 44
Spletna stran:www.lukavci.si
E-naslov:lukavci@siol.net
Odgovorna uradna oseba:Stanka Vozlič, (dipl. med. sestra) direktorica
Datum prve objave kataloga:27.05.2005
Datum zadnje spremembe: 
Katalog je dostopen na

 

spletnem naslovu:

www.lukavci.si
Druge oblike kataloga:NE
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega

 

področja organa

Organ je javni socialno-varstveni zavod, ustanovljen za opravljanje dejavnosti socialnega varstva. Njegov ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenija. Organ kot osnovno dejavnost izvajastoritev institucionalnega varstva starejših, izvaja pa še naslednje socialnovarstvene storitve:

 

Organ lahko opravlja tudi dodatno – gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših občanov.

Organ na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti in svojega Statuta opravlja naslednje dejavnosti:

  1. osnovna dejavnost

–          Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

–          Q 86.220 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

–          Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)

–          Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego

–          Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb

–          Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb

–          Q 88.209 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

–          Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

 

  1. dodatna – gospodarska dejavnost

–          A 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic

–          A 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic

–          A 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin

–          C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

–          G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

–          G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)

–          I 55.201 Počitniški domovi in letovišča

–          I 56.101 Restavracije in gostilne

–          I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

–          I 56.103 Slaščičarne in kavarne

–          I 56.104 Začasni gostinski obrati

–          I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi

–          I 56.290 Druga oskrba z jedmi

–          I 56.300 Strežba pijač

–          J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev

–          J 58.190 Drugo založništvo

–          J 63.120 Obratovanje spletnih portalov

–          L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

–          M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

–          M 73.120 Posredovanje oglaševalske prostora

–          M 74.300 Prevajanje in tolmačenje

–          N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

–          N 81.210 Splošno čiščenje stavb

–          N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

–          N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

–          O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti

–          R 90.030 Umetniško ustvarjanje

–          R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

–          S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

–          S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

–          S 96.021 Frizerska dejavnost

–          S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost

–          S 96.030 Pogrebna dejavnost

–          S 96.040 Dejavnosti za nego telesa

–          S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Organi javnega zavoda so Svet zavoda, Direktor in Strokovni svet zavoda.

Seznam vseh večjih notranjih

 

organizacijskih enot:

 
Organigram organa:Organigram

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:Stanka Vozlič, (dipl. med. sestra), direktorica

 

02 588 84 21

stanka.vozlic@siol.net

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in internih aktov z delovnega področja organa

Državni predpisi:

–         Zakon o zavodih

–         Zakon o socialnem varstvu

–         Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva

–         Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

–         Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020

–         Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev

–         Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

–         Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva

–         Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

–         Zakon o pacientovih pravicah

–         Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

–         Splošni dogovor izvajalcev zdravstvenih storitev

–         Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

–         Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

Interni predpisi organa:–          Statut Doma Lukavci

 

–          Pravilnik o računovodstvu

–          Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Domu Lukavci

–          Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih

–          Pravilnik o ravnanju z denarnimi sredstvi, žepninami in nagradami stanovalcev Doma Lukavci

–          Pravilnik o postopkih oddaje javnih naročil male vrednosti

–          Izjava o varnosti z oceno tveganja

–          Pravilnik o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v zavodu Dom Lukavci

–          Pravilnik o uporabi službenih vozil in privatnih vozil v službene namene

–          Hišni red Doma Lukavci

–          Haccap

–          Pravilnik o oddajanju in uporabi počitniških kapacitet Doma Lukavci

–          Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju delavcev Doma Lukavci

–          Pravilnik o izvajanju stalne pripravljenosti v Domu Lukavci

–          Pravilnik o blagajniškem poslovanju

–          Pravilnik o izvajanju notranje kontrole

–          Pravilnik o popisu

–          Poslovnik o delu sveta zavoda

–          Poslovnik o delu strokovnega sveta

–          Poslovnik o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda

–          Navodilo o zaščiti človekovega dostojanstva v Domu Lukavci

–          Merila za razvrščanje stanovalcev Doma Lukavci v kategorijo oskrbe

–          Navodilo o opravljanju prostovoljnega dela v Domu Lukavci

–          Navodila za opravljanje s tveganji v Domu Lukavci

–          Navodila za obravnavo pritožb in pohval stanovalcev Doma Lukavci

Seznam sprejetih in

 

predlaganih strateških in

programskih dokumentov,

znanstvenih mnenj, poročil in

analiz, s katerimi razpologamo:

–           

 

–           

2.č Seznam vrst postopkov, ki jih vodi organ

Vrste postopkov, ki jih vodi

 

organ:

–           

 

–           

2.d Seznam evidenc in drugih zbirk podatkov, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc: 

2.e Seznam posameznih pomembnejših informacij in obrazcev

Seznam obrazcev: 
Seznam informacij o storitvah

 

organa:

 

2.g Objave v skladu s predpisi o javnih naročilih ter objave javnih pozivov, namer, objave prostih delovnih mest, ipd.

Povezave na objave in

 

razpisno dokumentacijo:

Organ vse javne objave objavlja na svoji oglasni deski, na svojih internetnih straneh, na straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ali na straneh Zavoda RS za zaposlovanje.
  1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa posameznih

 

sklopov informacij:

–          Zahteva za dostop informacij javnega značaja se poda ustno ali pisno po postopku, določenem v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

 

–          Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na sedežu organa v tajništvu, in sicer od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00 ure, kjer je na voljo tiskana oblika kataloga informacij javnega značaja ter posamezne brošure in informativni listi.

–          Prav tako je dostop do kataloga možen preko spleta na spletnem naslovu: www.lukavci.si

–          Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh organa, na spletnih straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za socialne zadeve.

–          Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih organa ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih organa, po pošti ter preko telefona ali po elektronski pošti (glej kontaktne podatke uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij)

–          Na podlagi vaše zahteve smo dolžni posredovati informacijo, ki jo dejansko posedujemo (če to lahko storimo brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih imamo). Dostop do informacij pa se skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja lahko tudi zavrne.

–          Ob pozitivno rešeni zadevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

–          Več podatkov in neobvezne obrazce za vložitev zahteve najdete na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

  1. STROŠKOVNIK

Dostop do informacij javnega značaja je brezplačen.

Vendar pa organ lahko, če je bila zahteva za dostop do večjega obsega dokumentov povezana tudi z večjim materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

  1. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije se nanašajo na kapacitete in cene storitev, postopek sprejema ter čakalne dobe. Več o tem lahko preberete na naših spletnih straneh in na spletnih straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.